संपर्क

कृपया आपली महिती या संकेत् स्थळावर् दाखविण्यासाठी/बदलण्यासाठी पुढील् फॉर्म् भरा.

आमचा पत्ता

श्री प्रशांत वाणी

मे. शेंडे सेल्स कार्पोरेशन,

४७० सदाशिव पेठ,

पुणे - ४११०३०.

फोन: ०२० - २४४८८००५ / २४४७९००५

फॅक्स : ०२० - ६६०२०८५१

ई-मेल: punewani@shendesales.com